Art And Architecture / Aphrodisias / Turkey

Turkey, Aphrodisias, relief on sarcophagus Reference Number : TR987-5-FHC Description : Turkey, Aphrodisias, relief on sarcophagus Country : Turkey Sub Classification : Aphrodisias Photographer : SHP Keyword Search
Roman reliefsarcophagus
Roman sarcophagusRoman art