Archaeology / Aphrodisias / Turkey

Baths, Aphrodisias, ancient region of Phrygia, Turkey Reference Number : TR11-10-06 Description : Baths, Aphrodisias, ancient region of Phrygia, Turkey Country : Turkey Sub Classification : Aphrodisias Photographer : SHP Keyword Search
bathsRoman baths
Roman empireRomans
Roman