Archaeology / Dura Europos / Syria

Dura Europos, Syria, third century courtyard of palace of Dux Ripae, view West towards New citadel Reference Number : SY9467-10JT Description : Dura Europos, Syria, third century courtyard of palace of Dux Ripae, view West towards New citadel Country : Syria Sub Classification : Dura Europos Photographer : SHP/JT Keyword Search
Palace of Dux Ripaecourtyard
new citadel3rd century AD