Natural World / Miletus

Coast near where St Paul said farewell to the Ephesians, Miletus, Turkey          
TR111-5-07