Natural World / Hindu Kush

Afghanistan, Hindu Kush, ravine near the Red City          
AF2574bTR