Art And Architecture / Bhaktapur / Nepal

Entrance to shrine, Durbar Square, Bhaktapur, Nepal Reference Number : N6854BK Description : Entrance to shrine, Durbar Square, Bhaktapur, Nepal Country : Nepal Sub Classification : Bhaktapur Photographer : SHP/BK Keyword Search
shrineNepalese shrine
Durbar SquareHindu shrine
shrine entrance