Natural World / Cyrrhus

Stony desert near Cyrrhus, northern Syria          
SY41-01-PG