Art And Architecture / Pergamon

Turkey Pergamon,  Asclepieion, part of the round tower Turkey Pergamon The Asclepieium steps leading to doric columns        
TR44-5-23JT TR45-1-23JT